Polityka prywatności

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i prywatności w Ticket to LA

1. Informacje ogólne

Drodzy Klienci i Klientki,
przetwarzamy Wasze dane osobowe celem m.in. umówienia wizyty w nasze klinice, pełen obowiązek informacyjny znajduje się poniżej.

2. Administrator

Administratorem danych osobowych jest spółka Gabinet Lekarski Hubert Bogacki z siedzibą na ul. Gabriella Narutowicza 12/4, 62-730 Dobra, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 6681903484. ( dalej jako Klinika lub Administrator).

3. Kontakt z Administratorem

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pod adresem e-mail: manager@ttla.pl.

4. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

  • Umówienia i realizacji wizyty u naszego specjalisty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia).
  • Odpowiedzi na pytania przesłane poprzez e-mail, formularz na stronie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia).
  • Przyjęcia reklamacji na usługę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia).
  • Bieżącego kontaktu przez social media: Facebook, Instagram (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia).
  • Wypełniania obowiązków ciążących na nas przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia).
  • Rozliczeń z usługodawcami, przedstawicielami, pracownikami naszych dostawców (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia).
  • Obsługi i rozliczania przez Bank płatności dokonywanych przez klientów przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia).
  • Świadczenia przez Bank na rzecz Kliniki usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia).
  • Reklamy i marketingu usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia).
  • Udostępnienia zdjęć po wykonanym zabiegu na naszych mediach społecznościowych (podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z prawem, dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Państwa zgody.

5. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się Państwo na umówienie wizyty u jednego z naszych specjalistów lub wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, lub w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane z wykorzystaniem dostępnych kanałów kontaktowych.

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w celu umówienia wizyty jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Dane osobowe przekazywane na podstawie zgody są podawane dobrowolnie i mogę być usunięte w momencie jej wycofania. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa na rzecz Kliniki przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Administratora.

7. Komu udostępniamy dane osobowe?

7.1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w tym właściwym organom państwowym.

7.2. Ponadto przetwarzane przez Administratora dane osobowe, w zależności od celu przetwarzania, mogą być udostępniane:

a. podmiotom przetwarzającym, takim jak: zewnętrzny podmiot świadczący obsługę księgową, zewnętrzne podmioty realizując obsługę informatyczną Administratora, a w tym także hosting skrzynek mailowych, zewnętrzne podmioty doradcze i audytorskie, kurierzy, agencje marketingowe oraz ewentualne podmioty, które w inny sposób współpracują z Kliniką, co dotyczy także podmiotów zaangażowanych w obsługę pacjentów,

b. odbiorcom będącym odrębnymi administratorami danych osobowych, takim jak: podmiot świadczący usługi pocztowe, kancelarie prawne, dostawcy platform mediów społecznościowych oraz pozostali kontrahenci kliniki.

7.3. Administrator wskazuje, iż dane osobowe mogą być transferowane poza EOG, tj. do państw trzecich tylko w przypadku przetwarzania danych osobowych w platformach mediów społecznościowych. Podmiot danych akceptuje taki transfer, korzystając z mediów społecznościowych, jak i akceptując wewnętrzne regulaminy dotyczące świadczenia usług.

7.4. Jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy Przelewy24 – PayPro. Innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez Państwa usługi.

8. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to taką zgodę można wycofać w każdym momencie. Administrator wskazuje jednak, że w przypadku takiego działania mogą istnieć inne przesłanki uzasadniające dalsze przetwarzanie danych osobowych.

Gdy przetwarzanie odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czy też w związku z realizacją umowy lub dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to okresy i kryteria decydujące o czasie przechowania mogą być podyktowane m.in.:

a. okresem realizacji danego stosunku umownego,

b. obowiązkiem przechowania dowodów księgowych – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też rozliczona,

c. potrzebą zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń – podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

9. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora?

9.1. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może przysługiwać osobom fizycznym, określa poniższe zestawienie:

a. prawo dostępu do danych,

b. prawo do sprostowania danych,

c. prawo do usunięcia danych,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania,

e. prawo do przenoszenia danych,

f. prawo do sprzeciwu.

9.2. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: manager@ttla.pl.

9.3. Administrator wskazuje także, iż podmiotom danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Przetwarzanie danych w trakcie rekrutacji

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest spółka Gabinet Lekarski Hubert Bogacki z siedzibą na ul. Gabriella Narutowicza 12/4, 62-730 Dobra, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 6681903484 (dalej jako Klinika lub Administrator).

2. Kontakt z Administratorem

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pod adresem e-mail: manager@ttla.pl.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

W celu umożliwienia uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych za pośrednictwem formularza służącego do przesyłania aplikacji z CV ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. a. RODO oraz art. 221 1 kodeksu pracy)

4. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się Państwo na rekrutacje poprzez stronę internetową www.ttla.pl oraz tickettola.pl.

5. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

6. Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom realizującym obsługę informatyczną Administratora.

7. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora?

7.1. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może przysługiwać osobom fizycznym, określa poniższe zestawienie:

a. prawo dostępu do danych,

b. prawo do sprostowania danych,

c. prawo do usunięcia danych,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania,

e. prawo do przenoszenia danych,

f. prawo do sprzeciwu.

7.2. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: manager@ttla.pl.

7.3. Administrator wskazuje także, iż podmiotom danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wysłania kandydatury.