Polityka prywatności — Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i prywatności w Ticket to LA

1. Informacje ogólne

Drodzy Klienci i Klientki, przetwarzamy Wasze dane osobowe celem m.in. umówienia wizyty w nasze klinice, pełen obowiązek informacyjny znajduje się poniżej.

2. Administrator

Administratorem danych osobowych jest spółka Ticket to LA Sp. Zo.o. z siedzibą na ul. Niepodległości 59/11, 73-110 Stargard, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 8542437909 . ( dalej jako Klinika lub Administrator).

3. Kontakt z Administratorem

Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: manager@ttla.pl.

4. JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

  • Umówienia i realizacji wizyty u naszego specjalisty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia).
  • Odpowiedzi na pytania przesłane poprzez e-mail, formularz na stronie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia).
  • Przyjęcia reklamacji na usługę  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia).
  • Bieżącego kontaktu przez social media: Facebook, Instagram (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia).
  • Wypełniania obowiązków ciążących na nas przepisów prawa  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia).
  • Rozliczeń z usługodawcami, przedstawicielami, pracownikami naszych dostawców  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia).
  • Obsługi i rozliczania przez Bank płatności dokonywanych przez klientów  przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia).
  • Świadczenia przez Bank na rzecz Kliniki usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia).
  • Reklamy i marketingu usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia).
  • Udostępnienia zdjęć po wykonanym zabiegu na naszych mediach społecznościowych (podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z prawem, dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Państwa zgody.

5. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się Państwo na umówienie wizyty u jednego z naszych specjalistów lub wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną , lub w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane z wykorzystaniem dostępnych kanałów kontaktowych.

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w celu umówienia wizyty jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Dane osobowe przekazywane na podstawie zgody są podawane dobrowolnie i mogę być usunięte w momencie jej wycofania. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa na rzecz Kliniki przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Administratora.

7. Komu udostępniamy dane osobowe?

7.1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w tym właściwym organom państwowym.

7.2. Ponadto przetwarzane przez Administratora dane osobowe, w zależności od celu przetwarzania, mogą być udostępniane:

a. podmiotom przetwarzającym, takim jak: zewnętrzny podmiot świadczący obsługę księgową, zewnętrzne podmioty realizując obsługę informatyczną Administratora, a w tym także hosting skrzynek mailowych, zewnętrzne podmioty doradcze i audytorskie, kurierzy, agencje marketingowe oraz ewentualne podmioty, które w inny sposób współpracują z Kliniką, co dotyczy także podmiotów zaangażowanych w obsługę pacjentów,

b. odbiorcom będącym odrębnymi administratorami danych osobowych, takim jak: podmiot świadczący usługi pocztowe, kancelarie prawne, dostawcy platform mediów społecznościowych oraz pozostali kontrahenci kliniki.

7.3. Administrator wskazuje, iż dane osobowe mogą być transferowane poza EOG, tj. do państw trzecich tylko w przypadku przetwarzania danych osobowych w platformach mediów społecznościowych. Podmiot danych akceptuje taki transfer korzystając z mediów społecznościowych, jak i akceptując wewnętrzne regulaminy dotyczące świadczenia usług.

8. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to taką zgodę można wycofać w każdym momencie. Administrator wskazuje jednak, że w przypadku takiego działania mogą istnieć inne przesłanki uzasadniające dalsze przetwarzanie danych osobowych.

Gdy przetwarzanie odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czy też w związku z realizacją umowy lub dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to okresy i kryteria decydujące o czasie przechowania mogą być podyktowane m.in.:

a. okresem realizacji danego stosunku umownego,

b. obowiązkiem przechowania dowodów księgowych – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też rozliczona,

c. potrzebą zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń – podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

9. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora?

9.1. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może przysługiwać osobom fizycznym określa poniższe zestawienie:

a. prawo dostępu do danych,
b. prawo do sprostowania danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania,
e. prawo do przenoszenia danych,
f. prawo do sprzeciwu.

9.2. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: manager@ttla.pl.

9.3. Administrator wskazuje także, iż podmiotom danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.05. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ticket to LA Spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Niepodległości 59/11, 73-110 Stargard, telefon 577 527 627, adres e-mail: recepcja@ttla.pl (dalej Ticket to LA).

2. Kontakt z Administratorem w jego siedzibie lub poprzez pocztę wysłaną na adres Administratora lub na e-mail: manager@ttla.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być następujące:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej Pacjentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust.2 lit. h) RODO i przepisów ustaw w zakresie ochrony zdrowia;

2) prowadzenie rozliczeń finansowych z Pacjentami, w tym wystawianie rachunków w związku z udzielaniem komercyjnych świadczeń zdrowotnych i pobierania innych opłat na podstawie
art. 6 ust.1 lit. b), c) RODO;

3) wydawanie opinii lekarskich i zaświadczeń w zakresie zapewnienia zabezpieczenia społecznego Pacjentów Ticket to LA, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b), h) RODO i w związku z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawą o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego;

4) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku od towarów i usług;

4. Prawnie uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO Ticket to LA:

1) może bronić swoich praw i dochodzić roszczeń w związku z prowadzoną działalnością medyczną.

5. Kategorie i zakres danych osobowych – na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym w celu prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji medycznej Pacjentów Ticket to LA pozyskuje i przetwarza dane osobowe zwykłe oraz szczególne dane osobowe dotyczące zdrowia.

6. Źródła pozyskiwania danych osobowych:

1) bezpośrednio od Pacjenta lub od osoby działającej w imieniu Pacjenta, która jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym, opiekunem faktycznym lub osobą upoważnioną do działania w imieniu Pacjenta:

a) poprzez kontakt osobisty,
b) poprzez system e-rejestracji,
c) poprzez infolinię (telefonicznie).

7. Odbiorcy danych osobowych:

1) dane osobowe mogą być udostępnione przez Ticket to LA innym podmiotom, z którymi Centrum Medyczne posiada zawarte umowy na wykonywanie usług związanych z leczeniem Pacjentów, w szczególności dotyczy to podmiotów prowadzących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej,, konsultacji, obsługi i serwisu sprzętu oraz aparatury medycznej;

2) udostępnienie danych osobowych może być realizowane na podstawie stosownych upoważnień lub umów powierzenia przy zapewnieniu odpowiednich standardów zabezpieczenia danych osobowych;

3) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą – posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane Państwa osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz otrzymania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;

2) sprostowania danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych;

3) usunięcia danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane z zastrzeżeniem, iż prawo do usunięcia danych będzie ograniczone ze względu na obowiązki Administratora związane z archiwizacją dokumentacji medycznej;

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone, ze względu na obowiązki Administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;

5) prawo do przenoszenia danych – zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO;

6) prawo do wycofania zgody ( w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody ) – osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, jednak wycofanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez Ticket to LA przed zgłoszeniem tego żądania;

7) wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych Ticket to LA, wykorzystując podane wcześniej dane kontaktowe. W zakresie osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wyżej wymienione prawa wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub opiekun faktyczny lub kurator.

9. Okres przechowywania danych osobowych

1) Pacjenta – będą przetwarzane przez Ticket to LA w czasie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz będą przechowywane przez okres archiwizacji, wynikający z odrębnych przepisów, dotyczących przechowywania odpowiednio dokumentacji medycznej i dokumentacji księgowej, dokumentacji badań naukowych oraz dokumentacji postępowań związanych z roszczeniami;

2) Przedstawiciela ustawowego, Opiekuna prawnego lub Opiekuna faktycznego Pacjenta i innej osoby upoważnionej – będą przetwarzane przez Ticket to LA w okresie wykonywania świadczeń zdrowotnych i zostaną usunięte niezwłocznie po utracie przez wyżej wymienionych prawa do reprezentowania i decydowania o Pacjencie, a także utraty lub zrealizowania udzielonego upoważnienia. W zakresie w jakim dane osobowe wyżej wymienionych osób stanowią część dokumentacji medycznej Pacjenta, dokumentacji księgowej, badań klinicznych lub postępowań związanych z roszczeniami, dane będą przetwarzane przez Ticket to LA w czasie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji, wynikający z obowiązujących przepisów.

3) Zgodnie z art.29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą Prawo farmaceutyczne dane osobowe medyczne będą przechowywane przez następujące okresy:

a) podstawowa dokumentacja medyczna (karty pacjenta) – 20 lat
b) skierowania, zlecenia – 5 lat
c) dokumentacja dotycząca dzieci do 2 lat – 22 lata
Licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, dane te będą niszczone.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, tj. decyzjom i działaniom, które podejmowane są bez udziału i woli człowieka.

11. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ( art. 25 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta ) i jest niezbędnym warunkiem udzielenia Pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej przez Ticket to LA.

Polityka weryfikacji opinii

Ticket To LA sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie i adresem: ul. Niepodległości 59/11, 73-110 Stargard (dalej TTLA) umożliwia publikację opinii na temat usług świadczonych przez nią i podmioty współpracujące przy udzielaniu świadczeń medycznych, na wizytówce Google pod adresem https://g.co/kgs/cDJJNc oraz kontach na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/TickettoLA i Instagramie pod adresem https://instagram.com/ticket_to_la?igshid=MTNiYzNiMzkwZA== 

TTLA prowadzi następującą politykę dotyczącą publikowanych opinii:

1. TTLA umożliwia publikację opinii pozytywnych jak i negatywnych.

2. Opinie nie są usuwane chyba, że TTLA ustali, iż nie pochodzą od osób, które faktycznie skorzystały z usług jej lub podmiotów z nią współpracujących wskazanych wyżej.

3. TTLA dokłada wszelkich możliwych starań, aby dostępnymi technicznie metodami ustalić i zweryfikować czy osoba która wystawiła opinię skorzystała z jej usług. W szczególności poprzez porównanie danych osobowych (imię i nazwisko) osób wystawiających opinię z danymi osób zebranymi w bazie klientów/pacjentów TTLA.

4. W razie ustalenia, iż osoba wystawiająca opinię nie jest i nie była klientem/pacjentem, TTLA oznacza ten fakt przy wystawionej opinii w komentarzu.

5. W razie, gdy osoba wystawiająca opinię nie podpisuje jej imieniem i nazwiskiem TTLA zmierza do ustalenia danych tej osoby dostępnym środkami technicznymi oraz weryfikuje czy osoba ta korzystała z usług jej lub podmiotów z nią współpracujących.

6. W razie niemożliwości dokonania ustalenia, o którym mowa w pkt 5, TTLA odnotowuje ten fakt przy opinii w komentarzu

7. Opinie nie są sponsorowane ani opłacane w żadnej formie.

8. Opinie nie są redagowane ani zmieniane przez TTLA.

Polityka weryfikacji opinii obowiązuje od 01.01.2023r.